Managementul durabil al resurselor


Activităţile noastre privind managementul durabil al resurselor sunt îndreptate către minimizarea în mod profesional a impactului operaţiunilor noastre asupra ecosistemelor. Aceste eforturi includ o utilizare eficientă a resurselor de apă, o tratare şi o depozitare corespunzătoare a deşeurilor, o atenţie specială pentru zonele cu o biodiversitate ridicată şi prevenirea emisiilor dăunătoare.

Managementul resurselor de apă
Noi utilizăm resursele de apă în procesele industriale pentru operaţiunile de răcire, generare de aburi etc. Aprovizionarea cu apă este asigurată din sursele de la suprafaţă şi cele subterane, precum şi din reţelele municipale. În operaţiunile de E&P, este necesară gestionarea unor cantităţi mari de ape de zăcământ: 37 de milioane mc în 2010. Începând cu 2005, Petrom Rafinare şi-a redus considerabil consumul total de apă şi şi-a îmbunătăţit sistemele de gestionare a apelor uzate. Datorită activităţilor de restructurare şi optimizare, consumul total de apă în Petrom Rafinare a scăzut cu 46%.

Managementul apei în rafinăria Petrobrazi
Reabilitarea sistemului de canalizare va minimiza cantitatea de apă uzată epurată, prin separarea fluxurilor de apă uzată, pe baza nivelului de contaminare, a colectării în siguranţă, a evitării oricărei scurgeri în subteran şi a oricărei infiltrări de apă subterană în sistemul de canalizare. Retehnologizarea instalaţiei de epurare a apei uzate, cu o valoare a investiţiei planificate de 10,6 mil. EUR, va conduce la o mai bună calitate a apei uzate evacuate şi la o cantitate redusă a nămolului rezultat. Proiectul se concentrează pe creşterea eficienţei în cadrul etapei mecanice, pe optimizarea etapei de denitrificare şi pe modernizarea unităţii de dozare a substanţelor chimice şi de monitorizare a fluxului.

Gestionarea deşeurilor
Activităţile Petrom generează deşeuri solide şi lichide, inclusiv deşeuri petroliere, deşeuri periculoase, catalizatori uzaţi şi deşeuri din construcţii.

În 2010, Petrom E&P a continuat să reabiliteze cele 44 de bataluri care conţin aproape 450.000 mc de șlam. Cele trei faze (apă, ţiţei şi solide) sunt separate. Apoi, apa este reinjectată în puţurile reziduale şi tehnologice, ţiţeiul este reintrodus în procesul de producţie, iar reziduurile solide sunt tratate prin desorbţie termică, înainte de depozitarea finală. Pe durata implementării programului de infrastructură a deşeurilor, necesar pentru decontaminarea solului şi abandonarea a peste 10.000 de sonde petroliere şi a sute de facilităţi de producţie, Petrom E&P construieşte un total de 15 instalaţii de bioremediere, 8 depozite de deşeuri şi 8 facilităţi temporare de depozitare. Construcţia unei instalaţii combinate de bioremediere şi depozitare de deşeuri, precum şi a unei instalaţii de bioremediere va fi finalizată în 2011.

Gestionarea deşeurilor

În apropierea rafinăriilor Petrobrazi şi Arpechim, în 2010, contractorii Petrom au instalat facilităţi moderne de tratare a deşeurilor şi au început să le proceseze pe cele din batalurile de șlam ale rafinăriilor. Aceste facilităţi permit ca remedierea terenurilor să fie integrată cu gestiunea deşeurilor şi a apei.

Remedierea terenurilor
Remedierea terenurilor din Petrobrazi
Proiectul a avut ca scop dezafectarea instalaţiilor, a conductelor vechi, neutilizate, şi a liniilor de cale ferată de pe amplasamentul Petrobrazi. Zonele de intervenţie au fost, în final, acoperite cu sol curat, pietriş şi vegetaţie. În timpul demolării instalaţiilor vechi neutilizate, au fost reciclate mai mult de 10.000 de tone de fier şi 560.000 de tone de beton. Peste 800 de persoane din companii româneşti şi internaţionale au lucrat la acest proiect.

Gestionarea deşeurilor

Remedierea lacurilor Dâmbovnic şi Suseni din Arpechim
Lacurile Dâmbovnic şi Suseni au fost create în mod artificial între anii 1965 şi 1969, pentru a prelua evacuările de la rafinăria Arpechim. Lacul Dâmbovnic este localizat la aproape 6 km distanţă, la sud de Arpechim, şi este conectat cu lacul Suseni printr-un canal de evacuare de 5,8 km. În lacuri, ambele în proprietatea Petrom, s-au acumulat, de-a lungul timpului, suspensii solide şi depozite de șlam.

Condiţiile de pe amplasament s-au îmbunătăţit prin metoda bioremedierii, combinând remedierea în afara amplasamentului a sedimentelor contaminate printr-o biobaterie cu bioremedierea apei pe amplasament. Această metodă utilizează bacterii aerobe, care nu au fost modificate genetic şi nu sunt periculoase pentru oameni. Sedimentele contaminate extrase din lacul Dâmbovnic sunt amenajate în stive şi aerate prin conducte perforate; pe lacurile Dâmbovnic şi Suseni sunt instalate baraje plutitoare şi sisteme de aerare, iar o zonă umedă urmează a se crea în partea vestică a lacului Dâmbovnic.

Remedierea terenurilor

În cazul primului compartiment al lacului Dâmbovnic, construirea de biobaterii a început în 2010. Aproape 85% din volumul total estimat de 40.000 mc de sedimente contaminate şi prevăzute a fi bioremediate a fost mutat din acest compartiment în biostive, în 2010. La al doilea compartiment al lacului Dâmbovnic, în 2010, s-a început devierea apei şi construirea stivelor. În compartimentele 3 şi 4 ale lacului Dâmbovnic şi în lacul Suseni au fost instalate în 2010 baraje plutitoare şi sisteme de aerare pentru bioremedierea apei.

Eliminarea deşeurilor periculoase din Arpechim
Un proiect de 0,7 mil. EUR a fost contractat pentru eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activităţile trecute ale Arpechim. Obiectivul proiectului constă în minimizarea atât a cantităţilor de deşeuri, cât şi a riscurilor asupra forţei de muncă, asupra comunităţilor locale şi a mediului înconjurător. Deşeurile periculoase au fost acumulate în două bazine de depozitare de deşeuri triazinice şi într-o zonă de depozitare deşeuri pe bază de acrilonitril. Primul bazin de depozitare pentru triazine (1.500 de tone de deşeuri) a fost golit în perioada aprilie-august 2010, deşeurile fiind îndepărtate şi eliminate. Alte 400 de tone din cele 2.000 de tone de deşeuri triazinice (din al doilea bazin de depozitare) şi 500 de tone de deşeuri pe bază de acrilonitril au fost, de asemenea, îndepărtate şi eliminate de pe amplasamentul Arpechim în 2010. Deşeurile sunt eliminate prin incinerare la temperaturi ridicate, în două incineratoare comerciale de deşeuri periculoase, deţinute de o terţă parte. Operaţiunile de remediere a amplasamentului şi de gestionare a deşeurilor au început în 2010 şi sunt în curs de desfăşurare. Condiţiile de pe amplasament vor fi îmbunăţătite astfel încât să corespundă standardelor internaţionale ale rafinăriei şi legislaţiei naţionale.

Noroi de foraj
Managementul deşeurilor din activităţile de foraj a fost mult îmbunătăţit prin schimbarea substanţelor chimice şi a fluidelor de foraj. Acest lucru ne-a permis să oprim descărcarea fluidelor de foraj, deoarece aceste deşeuri au devenit potenţial reciclabile. Petrom este prima companie de petrol care desfăşoară activitate de foraj la mare adâncime în Marea Neagră, utilizând – de asemenea, pentru prima dată – fluid de foraj pe bază de ulei sintetic, cu conţinut scăzut de compuşi aromatici (noroi neapos). Platforma şi echipamentele de foraj au fost instalate astfel încât să se asigure că descărcările de deşeuri solide şi fluide nu afectează Marea Neagră.

Deversări şi pierderi
În 2010, Petrom a înregistrat şase deversări semnificative de hidrocarburi (>1.000 litri) şi 2.199 de deversări minore (în 2009: 16 şi, respectiv, 2.591). Cantitatea de hidrocarburi deversată a fost de 126.415 litri (în 2009: 90.674 de litri). Deversările au fost, în principal, cauzate de coroziunea infrastructurii învechite şi câteodată de incidente de siguranţă şi securitate. Programele de îmbunătăţire a integrităţii conductelor vor continua. Măsurile anticoroziune au fost optimizate prin achiziţionarea de sisteme mobile pentru manipularea substanţelor chimice, revizuirea sistemului de monitorizare şi a procedurilor de tratare. Impactul deversărilor asupra solurilor şi resurselor de apă adiacente sau asupra comunităţilor locale a fost redus şi imediat controlat, iar zona a fost curăţată.

Deversări şi pierderi

Deversări şi pierderi

Emisiile în atmosferă
Principalele emisii atmosferice din activităţile Petrom constau în dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nemetanici (COV-NM) şi particule. În rafinăria Petrobrazi, emisiile au fost reduse prin instalarea de arzătoare cu nivel scăzut de NOx în instalaţiile de procesare (cocsare, izomerizare). Modernizarea continuă a rezervoarelor este estimată a avea drept rezultat reducerea semnificativă a emisiilor de compuşi organici volatili.

Biodiversitatea
Înainte de a lansa proiecte şi operaţiuni noi, aspectele de biodiversitate sunt luate în considerare în evaluările de impact asupra mediului, precum şi în procesul de autorizare. Dezvoltările în vecinătatea ariilor protejate sau a zonelor unde există specii protejate se realizează cu o atenţie specială faţă de aceste resurse vulnerabile. Ulterior, acestea sunt monitorizate atent, pentru a se asigura că nici un impact nefavorabil nu are loc ca urmare a operaţiunilor Petrom.


« inchide